Срок за регистрация - 10 април 2024г.

до 10 март 2024г. – може да ползвате отстъпка от 5лв. на участник

Майсторски клас на Нели Андреева

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

При използване на сайта https://fond-knsb.com/ , с адрес: гр. София 1040, пл. Македония № 1, ЕИК по ЕИК 000703276, (наричано по-долу за краткост „КНСБ“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от КНСБ и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Информация относно КНСБ , което обработва лични данни:

Наименование: КНСБ ЕИК: 000703276

Адрес на управление: ж.к. гр. София 1040, пл. Македония № 1, България Адрес за кореспонденция: гр. София 1040, пл. Македония № 1

E-mail: rpsaltova@citub.net 

Уебсайт:  https://fond-knsb.com/

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. КНСБ събира и обработва лични данни във връзка с използването на уебсайта https://fond-knsb.com/ в следните случаи:

 

 • При посещение на уебсайта;
 • Изрично получено съгласие от потребителя.

Цели и основания за събиране на лични данни

Чл. 2. (1) Извикване на нашия уебсайт

 

При посещаваненая уебсайта, чрез браузъра на устройството на потребителя, автоматично и без негова намеса, се изпращат на нашия сървър:

 

 • IP адресът на устройство то на Потребителя, разполагащо с възможност за връзка с интернет;
 • датата и часът на достъп;
 • името и URL адреса на файла, до който е достъпно;
 • уебсайтът / приложението, от което е направен достъп (референтен URL адрес);
 • браузърът, който използвате и, ако е приложимо, операционната система на компютъра с активиран интернет;
  името на Вашия доставчик на достъп и временно се запаметяват в така наречен лог файл за следните цели:
  осигуряване на безпроблемно установяване на връзка;
 • осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт / приложение иоценка на сигурността и стабилността на системата.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, изброени по-горе.

Срокове за съхранение/ критерии за определяне на сроковете за съхранение: Данните се записват за период от седем дни и след това автоматично се изтриват.

 

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква а) GDPR. Нашият законен интерес се състои в целите за обработка на данни, персонализиране на Потребителя с оглед предоставяне на специфични улуги.

 

(2) КНСБ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения,
 • генетични и биометрични данни, за сексуалната ориентация и др.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл.3 .(1)КНСБ спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 4. (1) След заличаване на личните данни, КНСБ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на Потребителя без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

 

(2) КНСБ поема ангажимента да уведоми потребителя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на КНСБ .

 

(3) Потребителските пароли, с които са защитени личните данни на всички потребители на уебсайта на КНСБ , са криптирани.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 5. (1) КНСБ може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на институции, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

 

(2) КНСБ се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на държавните институции.

Право на информация

Чл.7. Всеки потребител има право да поиска безплатно информация за личните данни, които КНСБ съхранява за него. Това включва по-специално:

 

 • целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които се обработват.

Право на коригиранe

Чл.8. Всеки потребител има право да поиска незабавно да бъдат коригирани всички неверни лични данни или попълването на непълни лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Чл. 9. (1)Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от КНСБ за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си чрез изпращане науведомление до администратора на посочените в приложението и сайта на КНСБ контакти.

 

(2) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което КНСБ е извършвало до този момент.

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от КНСБ , може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни.

 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;

 

(2) КНСБ няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на КНСБ ;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни КНСБ изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:

 

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;

 

(4) КНСБ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу КНСБ съдебни претенции или за доказване на свои права.

Начин на упражняване на правата

КНСБ не отказва предоставяне на информация по искане, направено на имейл rpsaltova@citub.net. В такъв случай КНСБ има правото и задължението да провери идентичността между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–10.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 12. (1) Ако КНСБ установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез телефонно обаждане за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

КНСБ не е длъжно да извърши подобно уведомление, когато:

 

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 13. (1) КНСБ не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

Компетентен надзорен орган

Чл. 14. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни.

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 15. КНСБ може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си. Тази политика за защита на личните данни се прилага за обработването на лични данни от КНСБ, ЕИК: 000703276

 

Адрес на управление: ж.к. гр. София 1040, пл. Македония № 1, България Адрес за кореспонденция: гр. София 1040, пл. Македония № 1

E-mail: rpsaltova@citub.net

Уебсайт:  https://fond-knsb.com/